Hasta Hakları Üzerine

   Bu dünyaya, sadece var oluşumuzdan kaynaklanan bazı haklarla açarız gözlerimizi. En önemli haklarımızdan biridir hasta hakları.

   Hasta hekimden yardım almak için başvurduğu andan itibaren aralarında asimetrik bir ilişki başlar. Bu ilişki, hasta hakları deontolojik ve etik açıdan ulusal ve uluslararası yasalarla korunmaya alınmıştır. ( Lizbon 1981, Amsterdam 1994) fakat bundan önce Hipokrat’ın yemininde de hasta haklarını görmekteyiz. "Gittiğim her eve sadece hastanın iyiliği için gireceğim, kendimi hastalık yapıcı etkenlerden ve özellikle de ister hür ister köle olsun kadın ve erkeklerle aşkın hazlarından uzak tutacağım, sanatımın icrası esnasında ya da günlük hayatımda bana gelen ve yayılmaması gereken bilgileri sır olarak tutacağım ve hiçbir zaman açmayacağım.”  sözleriyle Hipokrat,  hekim yemininde de hasta haklarını korumaya yönelik eklemelerde bulunmuştur.

    Hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sadece insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

   Hasta hakları, en genel anlamıyla;

-hasta olmadan önce hastalandıkları zaman yararlanacakları ulaşılabilir yeterli ve etkin sağlık hizmetinin önceden hazır olarak bulunuyor olmasını,

-hastalanıldığında ya da sağlıklılık hali yitirildiğinde bir sağlık kurumunda yetkin ve standart bir sağlık hizmeti almayı,

-hastalıkların insanlarda bıraktığı kalıcı olumsuzluklarla birlikte yaşayabilmek için gerekli olan hizmetlerden yararlanmayı kapsayacak kadar geniş bir içeriğe sahiptir. Ayrıca ortaya çıkan somut durumlara göre gelişme ve genişleme halindedir.

    Ülkemizde hasta hakları son yıllarda büyük bir ivmeyle gelişme göstermektedir. Bununla birlikte hasta hekim sağlık kuruluşu arasındaki iletişimi düzenlemekte çok büyük rol oynamaktadır.

    Bu çalışmalar herkesin insanca sağlık hizmeti alınmasını sağlama amacı gütmektedir. Her insanın potansiyelli bir hasta olduğu düşünülürse, hasta haklarını bilmek, bunlara sahip çıkmak ve sahip çıkılmasına yardımcı olmanın önemi daha iyi kavranmış olur.