İç Tüzük

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu

(SCORP- Standing Committee on Human Rights and Peace)

 

İç Tüzüğü

 

Bölüm 1: Genel Bilgiler
1.1. Çalışma Kolu Adı

 1.2. Dili

 1.3. Yapısı

 1.4. Genel İlkeler

 1.4.1. Misyon

 1.4.2 Amaç ve Hedefler

 1.4.3. Aktiviteler

 1.4.4. Projeler

 Bölüm 2: Çalışma Kolu Yöneticileri
2.1. Çalışma Kolu Ulusal Yöneticisi

 2.2. Çalışma Kolu Asistanları

 2.3. Çalışma Kolu Yerel Yöneticisi

 

Bölüm 3: Üyelikler
3.1. Üye Olma ve Sonlandırma

 3.2. Aktif Üyelik

 3.3. Pasif Üyelik

 3.4. Aktif ve Pasif üyeliklerin açıklanması

 3.5. Üyeler arası iletişim

 Bölüm 4: Toplantılar
4.1.Yerel Toplantılar

 4.2.Ulusal Toplantılar

 4.3.Uluslararası Toplantılar

 Bölüm 5: Raporlar
5.1.Rapor Formatı

 5.2.Çalışma Kolu Raporları

 5.2.1. NORP Raporları

 5.2.2. LORP Raporları

 5.3. Rapor istenebilecek diğer durumlar

 Bölüm 6: Mali Konular
6.1.SCORP Bütçesi

 6.2.NORP Bütçesi

 Bölüm 7: İç Tüzük Değişiklikleri
7.1.İç Tüzük Oluşumu

 7.2.İç Tüzük Değişiklikleri

 

 

 1.GENEL BİLGİLER

 

1.1. İsim

 1.1.1. Çalışma kolunun resmi adı “İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu” dur.

 1.1.2. Çalışma kolunun İngilizce adı “Standing Committee on Human Rights and Peace”tir.

 1.1.3. Bu çalışma kolunun kabul edilen tek kısaltması “SCORP”tur. Buradan sonra İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu SCORP olarak anılacaktır.

 

1.2.Dili

 1.2.1. SCORP’un resmi dili Türkçe’dir. Yabancı misafirlerin katıldığı toplantılarda İngilizce de kullanılabilir.

 

1.3.Yapısı

 1.3.1. TurkMSIC, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association)’in bir üyesidir. SCORP da TurkMSIC’in altı çalışma kolundan biridir. Çalışmalarını TurkMSIC ve IFMSA’e bağlı olarak yürütür.

 1.3.2. SCORP’un tüm üye ve yöneticileri TurkMSIC Tüzüğü ve İç Tüzüğüne uygun davranmak zorundadır.

 1.3.3. Çalışma kolu, TurkMSIC Tüzük ve iç tüzüğüne aykırı davranmamak

 şartıyla iç işlerinde serbesttir.

 1.3.4. TurkMSIC’in statüsü kar amacı gütmeyen kuruluştur. SCORP da TurkMSIC’e bağlı olarak kar amacı gütmeden çalışır.

 

1.4.Genel İlkeler

 1.4.1. Misyon

 1.4.1.1. SCORP; insan hakları kültürünün oluşturulması ve dünya barışının sağlanması konularında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Geleceğin sağlık çalışanları olacak tıp fakültesi öğrencilerinin, insan hakları, çatışmaların önlenmesi ve mülteciler konularında bilgi, beceri ve tutum sahibi olmaları için çalışır. Sağlık hizmetlerine erişimi olmayan insanların ve mültecilerin sağlıklarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapar.Her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde insanları özgür düşünceye ve sosyal yardımlaşmaya teşvik eder.

 

1.4.2. Amaç ve Hedefler

 1.4.2.1. SCORP’un sağlık konularını göz önünde tutarak belirlenmiş amaç ve hedefleri şunlardır:

 a) Dünya çapında insan hakları ihlallerinin önlenmesi için çalışmalar yapmak,

 b) Devletler arası, toplumlar arası ve kişiler arası çatışmaların önlenmesi için çalışmalar yapmak,

 c) Barışçıl çatışma çözümlerinde sağlık çalışanlarına tutum kazandırmak,

 d) Tıp öğrencilerinin; sağlık hizmetlerine erişemeyen insanların, mültecilerin ve kendi ülkesinde iç göçe maruz kalmış insanların ulusal ve uluslararası alanda yüz yüze kaldığı sorunları öğrenmesini sağlamak ve bu alanda projeler yapmasını teşvik etmek

 e) Sağlık çalışanlarına ve öğrencilere yönelik insan hakları ve barış konularında eğitimler düzenlemek ve bu konularda farkındalık oluşmasını sağlamak,

 f) Sağlık hakkı ihlallerine uğrayan gruplarla ilgili çalışmalar yapmak,

 g) Tıp öğrencilerinin yaptıkları çalışmalarda uluslararası kuruluşlar ve hükümet dışı kuruluşlarla işbirliği yapmasına imkan vermek,

 h) Sağlık çalışanlarının ve tıp öğrencilerinin yaşadığı toplumdaki, ülkesindeki ve uluslararası alandaki sosyal sorunların farkında olan ve bu sorunlara çözüm önerileri sunan liderler olarak yetişmesi için çaba harcamak,

 i) Projelerde her zaman bilimsel verilerle ve bilimsel yöntemlerle hareket etmek.

 

1.4.3. Aktiviteler

 1.4.3.1. SCORP’un aktiviteleri aşağıdaki gibidir:

 a) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

 b) 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü

 c) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

 d) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

 e) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

 f) İnsan Hakları Eğitimleri

 g) Ülkeler arası, toplumlar arası ve bireyler arası her türlü çatışmanın önlenmesi için ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin çalışmak

 h) Kadın Hakları ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi için çalışmak

 i) Çocuk Hakları, Çocuk İstismarının Önlenmesi, Çocuk İsçiliğinin Önlenmesi ve Çocuk Hastaya Yaklaşım üzerine çalışmak

 j) Hasta Hakları, Hekim Hakları ve Hekime Şiddet konuları üzerine çalışmak

 k) Mültecilerin ve sağlık hizmetlerine erişemeyenlerin tıbbi bakımına yardımcı olmak ve onlara tıbbi destek sağlamak

  l) Bireysel silahlanmayla mücadele etmek için çalışmak

 m) Toplumsal şiddeti önlemek için çalışmak 

 n) Sağlık kuruluşlarındaki insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının neden olduğu insan hakları ihlallerinin önlenmesi için çalışmalar yapmak

 o) Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmak

 

1.4.4. Projeler

 1.4.4.1. SCORP içerisinde projeler, TurkMSIC’taki yapıya uygun olarak şu şekilde iki kategoriye ayrılır:

 a) TurkMSIC Proje ve Girişimleri

 b) TurkMSIC SCORP Projeleri

 1.4.4.2. TurkMSIC projelerinin başvuruları ve devamlılığının sağlanması için gereken şartlar için TurkMSIC İç Tüzüğü bölüm 5.3’te yer almaktadır.

 

1.4.4.3. SCORP içerinde proje sahibi koordinatörleri, 6 aylık periyotlarla proje yarıyıl raporunu Genel Kurul için en geç 15 gün ve Kurultay için en geç 15 gün öncesinden NORP’a göndermekle yükümlüdür.

 1.4.4.4. TurkMSIC İç Tüzüğü ve TurkMSIC SCORP İç Tüzüğüne uymak koşuluyla her yerel birlik kendi içerisinde proje oluşturma hakkına sahiptir.

 

2. ÇALIŞMA KOLU YÖNETİCİLERİ

 

2.1. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Ulusal Yöneticisi

 2.1.1. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Ulusal Yöneticisi buradan itibaren NORP (National Officer on Human Rights and Peace) olarak anılacaktır.

 2.1.1. NORP’luk görevi bir kişi tarafından yerine getirilir.

 2.1.2. NORP’luğa aday olacak kişide en az bir Kurultaya ve bir Genel Kurulu katılmış olma şartı ve en az bir dönem SCORP çalışma kolu yerel yöneticiliği yapmış olma şartı aranmaktadır.

 

2.1.3. NORP:

 a) Tüzük ve İç tüzüğe uygun davranmalıdır.

 b) Bulunduğu konumun gerektirdiği, İç tüzükte belirtilen görevleri yerine getirmelidir.

 c) Tüm Genel Kurul Toplantıları’na katılmaya özen göstermelidir.

 d) Her ayın ilk 7 günü içinde aylık rapor sunmalıdır (Herhangi bir nedenle 2 rapor sunmayan yöneticinin bütçesinde %50 kesintiye gidilir, 4 rapor sunmayan yönetici ise görevini yerine getirmemek sebebiyle denetim kuruluna sevk edilir).

 e) Mayıs Genel Kurulu için 1 Mart, TurkMSIC Ekim Kurultayı için ise 1 Eylül’den önce TurkMSIC Genel Sekreteri‘ne yarıyıl raporunu göndermelidir (herhangi bir nedenle rapor sunmayan yönetici, görevini yerine getirmemek sebebiyle Denetim Kuruluna sevk edilir).

 f) IFMSA Mart Genel Kurulu için 1 Şubat, IFMSA Ağustos Genel Kurulu için ise 1 temmuzdan önce IFMSA SCORP Direktörü’ne yarıyıl raporu göndermelidir.

 g) IFMSA SCORP Project Database’in belirtilen son tarihlerde güncellenmesini yapmalıdır.

 h) TurkMSIC Mayıs Genel Kurulu ve Ekim Kurultayı’ndan en geç 10 gün önce aktif ve pasif üye yerel birlikleri açıklamalıdır.

 I) Herhangi bir Yerel Birliğin veya başka bir TurkMSIC Yöneticisinin talep etmesi durumunda, çalışmaları hakkında bilgi verebilmelidir.

 j) turkmsic.net adresindeki TurkMSIC Externals veritabanının yenilenmesinde TurkMSIC Genel Sekreteri’ne yardımcı olmalıdırlar.

 k) Genel Kurul Toplantısı ve Yönetim Kurulu toplantıları sırasında konuşma ve önerge sunma hakkına sahiptir.

 l) Görevini yerine getirmediği veya kötüye kullandığı durumlarda herhangi bir TurkMSIC üyesinin Denetleme Kurulu’na şikayet başvurusunda bulunma ve inceleme yapılmasını isteme hakkı vardır. Bu durumda Denetleme Kurulu NORP’un savunma raporunu ister.

 

2.2. NORP Asistanı

 2.2.1. NORP göreve geldikten sonra kendisine yardım etmekle yıl boyunca görevlendireceği en fazla 5 kişiyi NORP asistanı olarak seçebilir. NORP gerekli gördüğü konular üzerinde çalışması için NORP asistanından farklı olarak bir ek görevlendirme yapabilir. Gereklilik sona erince görevi sona erdirebilir.

 2.2.2. NORP Asistanlığı başvurusu özgeçmiş ve motivasyon mektubu veya başvuru formu ile yapılır.

 2.2.3. NORP asistanlığı başvuruları e-posta grubu üzerinden açılır. Son başvuru tarihi duyuru tarihinden en az 15 gün sonra olmalıdır. Başvurular sona erdikten sonra karar en geç 10 gün içerisinde duyurulmalıdır.

 2.2.4. Bir NORP asistanı TurkMSIC’ta temsil edilen altın veya gümüş yerel birlik üyesi olmak zorundadır.

 2.2.5. NORP asistanlığına başvuracak kişi en az 6 ay süreyle LORP’luk ya da en az 9 ay süreyle LORP Asistanlığı yapmış olmalı ve görev süresi boyunca en az iki etkinlik düzenlemiş olmalıdır.

 2.2.6. NORP, asistanlarından bir veya daha fazlasını haklı gerekçelerle görevden alabilir.

 2.2.7. NORP, SCORP’la ilgili gerekli gördüğü konularda, asistanlarına hak veya sorumluluklar verebilir.

 2.2.8. NORP asistanları, NORP’un izni olmadan TurkMSIC SCORP’u ulusal ve uluslararası alanda temsil edemez.

 2.2.9. NORP asistanı her ayın ilk 7 günü içinde NORP’a aylık rapor sunmalıdır.

 

2.3. Çalışma Kolu Yöneticileri

 2.3.1. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Yerel Yöneticileri buradan itibaren LORP (Local Officer on Human Rights and Peace) olarak anılacaktır.

 2.3.2. LORP’lar TurkMSIC’e üye yerel birliklerden seçilmiş olmalıdırlar.

 2.3.3. Her LORP:

 a) TurkMSIC Genel Kurulu ve Kurultayı’nda yerel birliğini eşit derecede temsil etme hakkına sahiptir.

 b) NORP tarafından belirlenecek e-posta listesine kayıt olmalı ve kendisinden istenen iletişim bilgilerini e-posta grubunun Database bölümündeki İletişim Listesi’ne girmelidir.

 c) Yerel birliğinde, SCORP üyesi olması koşuluyla kendisine yerel birliğinin iç tüzüğüne bağlı kalmak koşulu ile istediği kadar yardımcı atayabilir.

 d) SCORP iç tüzüğünün 1.4.3. maddesinde belirtilen özel günlerde ve SCORP’u ilgilendiren diğer konularda etkinlik düzenlemelidir.

 e) Etkinliği düzenlerken diğer çalışma kolları ile işbirliği içerisinde bulunabilirler.

 h) Etkinliğin raporunu etkinlikten en geç 15 gün sonra NORP’a göndermelidir.

 i) Tarihi ve zamanı NORP tarafından belirlenen çevrimiçi toplantılara katılım göstermelidirler.

 j) Yerel birliklerindeki SCORP üyelerini, SCORP e-posta grubunda duyurmalı ve SCORP ile ilgilenen üyelerin e-posta grubuna üye olmasını sağlamalıdır.

 k) NORP’un veya NORP asistanının kendisine sosyal medya, e-mail grubu ya da telefon aracılığı ile duyurmuş olduğu bir etkinliği kendi yerel birliği ile paylaşmalıdır.

 l) LORP’lar TurkMSIC Genel Kurulu için 1 Mart, TurkMSIC Kurultayı için ise 1 Eylül’den önce NORP’a yarıyıl raporu göndermelidir.

 2.3.4. LORP’ların yaptıkları raporlamalar ve toplantı katılımları aktifliklerinin göstergesi kabul edilir. Rapor göndermeyen veya mazeretsiz üst üste 2 toplantıya katılmaya yerel birlikler inaktif kabul edilir. İnaktif yerel birlikler TurkMSIC İç İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı’na NORP veya görevlendirdiği asistanı tarafından bildirilir.

 2.3.5. Yerel birlikler LORP değişiklikleri konusunda NORP’u bilgilendirmek durumundadırlar.

 

3.ÜYELİKLER

 3.1. Üye Olma ve Sonlandırma

 3.1.1. Tüm yerel birlikteki insan hakları ve barış alanında çalışma yapmaya gönüllü olmuş TurkMSIC üyeleri, SCORP e-posta grubunda duyurularak ya da kendini duyurarak SCORP’a üye olabilir veya üyelikten ayrılabilir.

 3.2. Aktif Üyelik

 3.2.1. Üye yerel birliklerin aktif üye olabilmesi için, yerellerinde kurultay ve genel kurul arasında SCORP’la ilgili en az bir aktivite yapmış olması ve bunun raporlamasını NORP’a ulaştırmış olması gerekmektedir.

 3.3. Pasif Üyelik

 3.3.1. Kurultay ve genel kurul arasında SCORP’la ilgili hiçbir aktivite yapmayan ve rapor göndermeyen yerel birlikler pasif üye olarak adlandırılır.

 3.4. Aktif ve Pasif Üyeliklerin Açıklanması

 3.4.1. Aktif veya pasif üye olan yerel birlikler TurkMSIC Genel Kurulu ve Kurultay’ından en geç 10 gün önce NORP tarafından SCORP e-posta grubunda açıklanır.

 3.5. Üyeler Arası İletişim

 3.5.1. SCORP üyeleri scorp.turkmsic.net aracılığıyla birbirleriyle haberleşirler.

3.5.2. Küçük çalışma grupları için ve özel çalışmalar için ayrı e-posta grupları açılabilir.

 3.5.3. SCORP üyeleri Kurultay ve Genel kurul olmak üzere olağan olarak yılda 2 defa bir araya gelirler.

 3.5.4. SCORP üyeleri ve gönüllüleri, düzenlenen SCORP Eğitim Kampı, Hekim Hukuk Platformu gibi organizasyonlarda ve gerekli gördükleri diğer tarihlerde bir araya gelebilirler.

 3.5.4.1. SCORP Eğitim Kampı imkanlar dahilinde her yıl en az 1 gece 2 gün olmak üzere düzenlenir ve tarihi oylama ile belirlenir.

 3.5.4.2. Ev sahipliği başvurusu başvuru formu ile yapılır.

 3.5.4.3. SCORP Eğitim Kampı’nda tartışılacak konular NORP ve görevlendirdiği kişiler tarafından belirlenir.

 3.5.4.4. Kampın katılımcıları LORP veya LORP asistanları olmak üzere tüm SCORP gönülüleridir.

 

4.TOPLANTILAR

 4.1.Yerel Toplantılar

 4.1.1. LORP başkanlığında yapılır.

 4.1.2. Ayda en az 1 kez toplanılması önerilir.

 4.2.Ulusal Toplantılar

 4.2.1. NORP başkanlığında ya da NORP’un görevlendirdiği bir SCORP üyesi başkanlığında yapılır.

 4.2.2. SCORP yöneticileri ve üyeleri yılda iki kez TurkMSIC Genel Kurulu ve Kurultayı’ndaki SCORP ayrılmış oturumlarında toplanır.

a)Birliğe üye yereller, genel kurul ayrılmış oturumlarda temsiliyetine özen göstermelidir.

 b)Yerellerin, ayrılmış oturuma gönderdiği delegelerin en az yarısı ayrılmış oturuma katılmakla yükümlüdür.

 c)Ulusal yönetici veya görevlendirdiği herhangi biri ayrılmış oturumlarda yoklama alarak oturuma katılmayan delegeleri tespit etmekle yükümlüdür.

 d)Ulusal yöneticinin belirlemiş olduğu ayrılmış oturumların en az üçte ikisine girmek zorundadır. Aksi durumda ilgili yerelin aktifliği çalışma kolu yöneticisi tarafından düşürülür.

 4.2.2.1. Ayrılmış oturum gündeminde aşağıdaki maddeler yer almalıdır:

 a) NORP yarıyıl raporunun katılımcılara sunulması.

 b) Her yerel birliğin, yaptığı çalışmalar hakkında diğer yerel birliklere bilgilendirme sunumu yapması.

 c) SCORP iç tüzüğü değişikliklerinin her aktif üye olan yerel birliğin bir oy hakkı olacak şekilde oylanması.

 4.2.2.2. Bu toplantıda yapılacak oylamalarda sadece aktif yerel birliklerin oy hakları vardır.

 4.2.3. SCORP içerisinde her ay en az 1 kez çevrimiçi toplantı yapılmaya özen gösterilmelidir. Bu toplantılara LORP veya diğer SCORP gönüllüleri katılabilir. Aktif ya da pasif bütün yerel birliklerin bir oy hakkı vardır.

 4.2.4. Çalışma kolu toplantısı alt komitenin karar verme merciidir.

 4.3.Uluslararası Toplantılar

 4.3.1. SCORP’u uluslararası toplantılarda NORP temsil eder. NORP’un katılamadığı toplantılarda SCORP’u NORP’un görevlendirdiği bir TurkMSIC üyesi temsil eder.

 4.3.2. IFMSA SCORP yöneticileriyle IFMSA Mart ve Ağustos Genel Kurulları olmak üzere yılda iki kez toplantı yapılır.

 4.3.3. TurkMSIC SCORP yöneticileri ve üyeleri IFMSA Avrupa Bölge Toplantıları’na (European Regional Meeting – EuRegMe) da katılabilir.

 

5.RAPORLAR

 5.1. Rapor Formatı

 5.1.1.Tüm raporların formatı yazılı olmalıdır.

 5.1.2. Tüm raporlar su maddeleri içermek zorundadır:

 a) Raporun başlığı

 b) Raporun yazarı

 c) Raporun tarihi

 d) Raporun özeti

 e) Raporun metni

 5.2.Çalışma Kolu Raporları

 5.2.1. NORP Raporları

 5.2.1.1.Konuyla ilgili yönetmelikler SCORP İç Tüzüğü’nün 2.1.3 maddesinin d, e ve f bentlerinde bulunmaktadır.

 5.2.2. LORP Raporları

 Konuyla ilgili yönetmelikler SCORP İç Tüzüğü’nün 2.3.2 ve 2.3.3. maddesinde bulunmaktadır.

 5.3. Rapor İstenebilecek Diğer Durumlar

 5.3.1. TurkMSIC Genel Kurulu ve Kurultayı sırasında ve elektronik ortamda yapılan toplantılar sonrasında sorumlu kişi tarafından rapor yazılmalı ve SCORP yöneticileri ile üyelerinin ulaşabilmesi için scorp.turkmsic.net adresinden paylaşılmalıdır.

 5.3.2. Toplantı raporları dışında NORP, TurkMSIC Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu gerek gördükleri durumda/konuda SCORP yöneticilerinden ve üyelerinden rapor isteyebilirler. Rapor istenen kişi raporu isteyen makamlara/yöneticilere iletmekle sorumludur.

 6.MALİ KONULAR

 6.1. SCORP Bütçesi

 TurkMSIC bütçesi içerisinde SCORP aktiviteleri için ayrılan sabit bir bütçe payı bulunmamaktadır. Ancak SCORP yöneticileri ve üyeleri gerekli durumlarda TurkMSIC bütçesinden maddi destek talep edebilirler.

6.2.NORP Bütçesi

 NORP, çalışma kolu için yapacağı masraflar için gerekli durumlarda TurkMSIC bütçesi içerisinde kendisine ayrılan maddi desteği talep etme hakkına sahiptir.

 7. İÇ TÜZÜK

7.1. İç tüzük Oluşumu

SCORP, iç idaresini sağlamak amacıyla, bir iç tüzük düzenleyebilir. Bu İç tüzük, TurkMSIC Tüzük ve İç Tüzüğüne uymalıdır. Bu düzenlemeler, İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu üyesi Yerel Birliklerin temsilcileri tarafından yapılır.

 7.2. İç tüzük Değişiklikleri

 7.2.1. SCORP İç Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için aktif üyelerin üçte ikisinin katıldığı Genel Kurul toplantılarında oy çokluğu gerekmektedir. Üyelerin aktiflik durumu, iç tüzüğün 3.2. maddesine göre belirlenir.

 7.2.2. SCORP İçtüzük değişiklikleri TurkMSIC içtüzüğü 3.2.1.2 maddesi gereğince TurkMSIC aktif üyelerinin en az üçte birinin katıldığı genel kurul toplantılarında oylanır. Konuyla ilgili düzenlemeler TurkMSIC içtüzüğü Bölüm 6’da yer almaktadır.

 7.2.3. SCORP Tüzük değişikliği için öneri sahibinin değişiklik önergesini, Kurultay için 1 Eylül, Genel Kurul için 1 Mart’tan önce NORP’a ve TurkMSIC Denetim Kuruluna ulaştırması gerekmektedir.