İç Tüzük

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu

 

(SCORP- Standing Committee on Human Rights and Peace)

 

İç Tüzüğü

2019-2020

 

Bölüm 1: Genel Bilgiler

1.1. Çalışma Kolu Adı

1.2. Dili

1.3. Yapısı

1.4. Genel İlkeler

1.4.1. Misyon

1.4.2. Amaç ve Hedefler

1.4.3. Aktiviteler

1.4.4. Projeler

Bölüm 2: Çalışma Kolu Yöneticileri

2.1. Çalışma Kolu Ulusal Yöneticisi

2.2. Çalışma Kolu Asistanlar

2.3. Çalışma Kolu Yerel Yöneticisi

Bölüm 3: Küçük Çalışma Grupları

Bölüm 4: TurkMSIC SCORP İç Tüzüğü

Bölüm 5: Üyelikler

5.1. Üye Olma ve Sonlandırma

5.2. Aktif Üyelik

5.3. Pasif Üyelik

5.4. Aktif ve Pasif üyeliklerin açıklanması

5.5. Üyeler arası iletişim

Bölüm 6: Toplantılar

6.1.Yerel Toplantılar

6.2.Ulusal Toplantılar

6.3. Uluslararası Toplantılar

Bölüm 7:Raporlar

7.1.Rapor Formatı

7.2.Çalışma Kolu Raporları

7.3. Rapor İstenebilecek Diğer Durumlar

Bölüm 8: Mali Konular

8.1.SCORP Bütçesi

8.2. NORP Bütçesi

Bölüm 9: İç Tüzük

9.1.İç Tüzük Oluşumu

9.2. İç Tüzük Değişiklikleri

 

1)GENEL BİLGİLER

1.1.İsim

1.1.1. Çalışma kolunun resmi adı “İnsan

Hakları ve Barış Çalışma Kolu” dur.

1.1.2. Çalışma kolunun İngilizce adı “Standing

Committee on Human Rights and Peace”tir.

1.1.3. Bu çalışma kolunun kabul edilen tek

kısaltması “SCORP”tur. Buradan sonra İnsan

 

Hakları ve Barış Çalışma Kolu SCORP olarak

anılacaktır.

1.2.Dili

1.2.1.SCORP’un resmi dili Türkçe’dir. Yabancı

misafirlerin katıldığı toplantılarda İngilizce de

kullanılabilir.

1.3.Yapısı

1.3.1.TurkMSIC, Birleşmiş Milletler tarafından

tanınan IFMSA (International

Federation of Medical Students’

Association)’in bir üyesidir. SCORP da

TurkMSIC’in altı çalışma kolundan biridir.

Çalışmalarını TurkMSIC ve IFMSA’e bağlı

olarak yürütür.

1.3.2.SCORP’un tüm üye ve yöneticileri

TurkMSIC Tüzüğü ve İç Tüzüğüne uygun

davranmak zorundadır.

1.3.3.Çalışma kolu, TurkMSIC Tüzük ve iç

tüzüğüne aykırı davranmamak şartıyla iç

işlerinde serbesttir.

1.3.4.TurkMSIC’in statüsü kar amacı

gütmeyen kuruluştur. SCORP da TurkMSIC’e

bağlı olarak kar amacı gütmeden çalışır.

1.4.Genel İlkeler

1.4.1.Misyon

1.4.1.1.SCORP; insan hakları kültürünün

oluşturulması ve dünya barışının sağlanması

konularında farkındalık yaratmayı

amaçlamaktadır. Geleceğin sağlık çalışanları

olacak tıp fakültesi öğrencilerinin, insan

hakları, çatışmaların önlenmesi ve mülteciler

konularında bilgi, beceri ve tutum sahibi

olmaları için çalışır. Sağlık hizmetlerine

erişimi olmayan insanların ve mültecilerin

sağlıklarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi

için çalışmalar yapar.Her zaman saygı ve

sevgi çerçevesinde insanları özgür

düşünceye ve sosyal yardımlaşmaya teşvik

eder.

1.4.2.Amaç ve Hedefler

 

1.4.2.1.SCORP’un sağlık konularını göz

önünde tutarak belirlenmiş amaç ve

hedefleri şunlardır:

a)Dünya çapında insan hakları

ihlallerinin önlenmesi için çalışmalar yapmak,

b)Devletler arası, toplumlar arası ve kişiler

arası çatışmaların önlenmesi için çalışmalar

yapmak,

c)Barışçıl çatışma çözümlerinde sağlık

çalışanlarına tutum kazandırmak, d) Tıp

öğrencilerinin; sağlık hizmetlerine

erişemeyen insanların, mültecilerin ve kendi

ülkesinde iç göçe maruz kalmış insanların

ulusal ve uluslararası alanda yüz yüze kaldığı

sorunları öğrenmesini sağlamak ve bu alanda

projeler yapmasını teşvik etmek e) Sağlık

çalışanlarına ve öğrencilere yönelik insan

hakları ve barış konularında eğitimler

düzenlemek ve bu konularda farkındalık

oluşmasını sağlamak,

f) Sağlık hakkı ihlallerine uğrayan gruplarla

ilgili çalışmalar yapmak, g) Tıp öğrencilerinin

yaptıkları çalışmalarda uluslararası kuruluşlar

ve hükümet dışı kuruluşlarla işbirliği

yapmasına imkan vermek,

h)Sağlık çalışanlarının ve tıp öğrencilerinin

yaşadığı toplumdaki, ülkesindeki ve

uluslararası alandaki sosyal sorunların

farkında olan ve bu sorunlara çözüm önerileri

sunan liderler olarak yetişmesi için çaba

harcamak,

i)Projelerde her zaman bilimsel verilerle ve

bilimsel yöntemlerle hareket etmek.

1.4.3. Aktiviteler

1.4.3.1. SCORP’un aktiviteleri aşağıdaki

gibidir:

a) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

b) 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü

c) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

d) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

e) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

f) İnsan Hakları Eğitimleri

 

g)Ülkeler arası, toplumlar arası ve bireyler

arası her türlü çatışmanın önlenmesi için ırk,

dil, din ayrımı gözetmeksizin çalışmak

h)Kadın Hakları ve Kadına Karsı

Şiddetin Önlenmesi için çalışmak

i)Çocuk Hakları, Çocuk İstismarının

Önlenmesi, Çocuk İsçiliğinin Önlenmesi ve

Çocuk Hastaya Yaklaşım üzerine çalışmak j)

Hasta Hakları, Hekim Hakları ve Hekime

Şiddet konuları üzerine çalışmak

k)Mültecilerin vesağlık hizmetlerine

erişemeyenlerin tıbbi bakımına yardımcı

olmak ve onlara tıbbi destek sağlamak

l)Bireysel silahlanmayla mücadele etmek için

çalışmak

m)Toplumsal şiddeti önlemek için çalışmak

n)Sağlık kuruluşlarındaki insan hakları

ihlallerinin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının

neden olduğu insan hakları ihlallerinin

önlenmesi için çalışmalar yapmak

o)Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmak

1.4.3.2. Ulusal Takım tarafından düzenlenen

organizasyonlar, SCORP’un çalışma alanları

ile alakalı gerçekleşen tüm etkinlikler olarak

tanımlanabilir.

Bu organizasyonlarda;

a)Ulusal Takım etkinlik öncesinde öntest

hazırlayıp etkinlik sonrasında da sontest ve

geribildirim formu hazırlayıp gönüllülerle

paylaşmaya dikkat etmelidir.

b)Ulusal Takım etkinlik sonrasında

organizasyondaki oturumun raporlarını ve

öntest-sontest raporunu gönüllülerle

paylaşmalıdır.

c) Organizasyona koordinatör seçmek ulusal

takımın inisiyatifindedir. Koordinatör

seçilecekse ulusal takım tarafından

hazırlanan başvuru formu ile seçilir. Seçilen

koordinatörün görev tanımını ulusal takım

belirler ve koordinatör görev süresinin

bittiği tarihten, sonraki ayın 7’sine kadar

NORP’a organizasyon ile ilgili raporunu

 

sunmalıdır. NORP, koordinatörü haklı

gerekçelerle ve NORP Asistanlarının da

onayını alarak görevden alabilir.

1.4.4. Projeler

1.4.4.1. SCORP içerisinde projeler,

TurkMSIC’taki yapıya uygun olarak şu şekilde

iki kategoriye ayrılır:

a)TurkMSIC Proje ve Girişimleri

b)TurkMSIC SCORP Projeleri

1.4.4.2. TurkMSIC projelerinin başvuruları ve

devamlılığının sağlanması için gereken şartlar

için TurkMSIC İç Tüzüğü bölüm 5.3’te yer

almaktadır.

1.4.4.3. SCORP içerinde proje sahibi

koordinatörleri, 6 aylık periyotlarla proje

yarıyıl

raporunu Genel Kurul için en geç 15 gün ve

Kurultay için en geç 15 gün öncesinden

NORP’a göndermekle ve her ay aylık

raporunu doldurmakla yükümlüdür.

1.4.4.4. TurkMSIC İç Tüzüğü ve TurkMSIC

SCORP İç Tüzüğüne uymak koşuluyla her

yerel birlik kendi içerisinde proje oluşturma

hakkına sahiptir.

2)ÇALIŞMA KOLU YÖNETİCİLERİ

2.1. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu

Ulusal Yöneticisi

2.1.1. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu

Ulusal Yöneticisi buradan itibaren NORP

(National Officer on Human Rights and

Peace) olarak anılacaktır.

2.1.2. NORP’luk görevi bir kişi tarafından

yerine getirilir.

2.1.3. NORP’luğa adayolacak kişide en az bir

Kurultaya ve bir Genel Kurulu katılmış olma

şartı ve en az bir dönem SCORP çalışma kolu

yerel yöneticiliği yapmış olma şartı

aranmaktadır.

2.1.4. NORP:

a)Tüzük ve İç tüzüğe uygun davranmalıdır.

b)Bulunduğu konumun gerektirdiği, İç

 

tüzükte belirtilen görevleri yerine

getirmelidir.

c)Tüm Genel Kurul Toplantıları’na katılmaya

özen göstermelidir. SCORP oturumlarına

katılmaya dikkat etmeli, katılamadığı

takdirde yerine birini görevlendirmelidir.Her

ayın ilk 7 günü içinde aylık rapor sunmalıdır

(Herhangi bir nedenle 2 rapor sunmayan

yöneticinin bütçesinde %50 kesintiye gidilir, 4

rapor sunmayan yönetici ise görevini yerine

getirmemek sebebiyle denetim kuruluna

sevk edilir).

d)Mayıs Genel Kurulu için 1 Mart, TurkMSIC

Ekim Kurultayı için ise 1 Eylül’den önce

e)TurkMSIC Genel Sekreteri‘ne yarıyıl

raporunu göndermelidir (herhangi bir

nedenle rapor sunmayan yönetici, görevini

yerine getirmemek sebebiyle Denetim

Kuruluna sevk edilir).

f)IFMSA Mart Genel Kurulu için 1 Şubat,

IFMSA Ağustos Genel Kurulu için ise 1

temmuzdan

önce IFMSA SCORP Direktörü’ne yarıyıl

raporu göndermelidir.

g)IFMSA SCORP Project Database’in

belirtilen son tarihlerde güncellenmesini

yapmalıdır.

h)TurkMSIC Mayıs Genel Kurulu ve Ekim

Kurultayı’ndan en geç 10 gün önce aktif ve

pasif üye yerel birlikleri açıklamalıdır.

i)Herhangi bir Yerel Birliğin veya başka bir

TurkMSIC Yöneticisinin talep etmesi

durumunda, çalışmaları hakkında bilgi

verebilmelidir.

j)turkmsic.net adresindeki TurkMSIC

Externals veritabanının yenilenmesinde

TurkMSIC Genel Sekreteri’ne yardımcı

olmalıdırlar.

k)Genel Kurul Toplantısı ve Yönetim Kurulu

toplantıları sırasında konuşma ve önerge

sunma hakkına sahiptir.

l)Görevini yerine getirmediği veya kötüye

kullandığı durumlarda herhangi bir TurkMSIC

 

üyesinin Denetleme Kurulu’na şikayet

başvurusunda bulunma ve inceleme

yapılmasını

m)isteme hakkı vardır. Bu durumda

Denetleme Kurulu NORP’un savunma

raporunu ister.

n)SCORP projelerini desteklemelidir.

o)Diğer TurkMSIC Yöneticileri ve TurkMSIC

Yerel Kurulları ile düzenli olarak bağlantı

kurmalıdır.

p)NORP takımını oluşturduktan sonra takım

üyeleri ve görevlendirdiği tüm

koordinatörlerle doldurmaları gereken aylık

rapor hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmış

olmalıdır. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra

takım üyelerinden ve tüm

koordinatörlerinden aylık rapor

istemelidir.NORP kendisine iletilen aylık

raporlara 15 gün içerisinde mail yoluyla geri

bildirim vermelidir.Mazeret göstermesi

dahilinde geri bildirimini 15 günden daha geç

iletebilir.

q)NORP, Gönüllü Pusulasının

güncellenmesinden ve yayınlanmasından

sorumludur ancak gerektiği taktirde

asistanlarını görevlendirebilir.

r)NORP görevini devraldıktan sonra 30 gün

içerisinde LORP'ların iletişim bilgilerini

güncellemesinden ve yıl içerisinde iletişim

kurulacak mail grubunun kullanılmasından ve

takibinden sorumlu birini görevlendirmelidir.

2.2. NORP Asistanı

2.2.1. NORP göreve geldikten sonra kendisine

yardım etmekle yıl boyunca görevlendireceği

en fazla 5 kişiyi NORP asistanı olarak

seçebilir. NORP gerekli gördüğü konular

üzerinde çalışması için NORP asistanından

farklı olarak bir ek görevlendirme yapabilir.

Gereklilik sona erince görevi sona erdirebilir.

2.2.2. NORP Asistanlığı başvurusu özgeçmiş

ve motivasyon mektubu veya başvuru formu

ile yapılır.

 

2.2.3. NORP asistanlığı başvuruları eposta

grubu üzerinden açılır. Son başvuru tarihi

duyuru tarihinden en az 15 gün sonra

olmalıdır. Başvurular sona erdikten sonra

karar en geç 10 gün içerisinde duyurulmalıdır.

2.2.4. Bir NORP asistanı TurkMSIC’ta temsil

edilen altın veya gümüş yerel birlik üyesi

olmak zorundadır.

2.2.5. NORP asistanlığına başvuracak kişi

a)en az 6 ay süreyle LORP’luk ya da en az 9

ay süreyle LORP Asistanlığı yapmış

olmalı ya da toplamda en az 9 ay süreyle

görev yapmış olmak üzere LORP

Asistanlığı ve devamında LORP’luk yapmış

olmalı ya da SCORP KÇG’sinde

koordinatörlük yapmış olmalıdır.

b)görev süresi boyunca en az iki etkinlik

düzenlemiş olmalı

c)en az bir genel kurula ya da kurultaya ile en

az bir SCORP ayrılmış oturumuna katılmış

olmalıdır.NORP, asistanlarından bir veya

daha fazlasını haklı gerekçelerle görevden

alabilir.

2.2.6. NORP, SCORP’la ilgili gerekli gördüğü

konularda, asistanlarına hak veya

sorumluluklar verebilir.

2.2.7. NORP asistanları, NORP’un izni

olmadan TurkMSIC SCORP’u ulusal ve

uluslararası alanda temsil edemez.

2.2.8. NORP asistanı her ayın ilk 7 günü içinde

NORP’a aylık rapor sunmalıdır. 2 ay üst üste

mazeretsiz aylık rapor sunmayan veya 4

rapor sunmayan NORP asistanını 2.2.6.

maddesine dayanarak NORP tarafından

görevden alınabilir.

2.3. Çalışma Kolu Yerel Yöneticileri

2.3.1. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu

Yerel

Yöneticileri buradan itibaren LORP (Local

Officer on

Human Rights and Peace) olarak anılacaktır.

 

2.3.2. LORP’lar TurkMSIC’e üye yerel

birliklerden seçilmiş olmalıdırlar.

2.3.3. Her LORP:

a)TurkMSIC Genel Kurulu ve

Kurultayı’nda yerel birliğini eşit derecede

temsil etme hakkına sahiptir.

b)NORP tarafından belirlenecek e-posta

listesine kayıt olmalı ve kendisinden istenen

iletişim bilgilerini e-posta grubunun Database

bölümündeki İletişim Listesi’ne girmelidir. c)

Yerel birliğinde, SCORP üyesi olması

koşuluyla kendisine yerel birliğinin iç

tüzüğüne bağlı kalmak koşulu ile istediği

kadar yardımcı atayabilir.

d)SCORP iç tüzüğünün 1.4.3. maddesinde

belirtilen özel günlerde ve SCORP’u

ilgilendiren diğer konularda etkinlik

düzenlemelidir.

e)Etkinliği düzenlerken diğer çalışma kolları

ile işbirliği içerisinde bulunabilirler. f)

Etkinliğin raporunu etkinlikten en geç 15 gün

sonra NORP’a göndermelidir. Her ay ulusal

takım tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi

toplantılara katılım gösterip yerel birliğini

adına tam temsiliyet sağlamalıdır.

Katılamadığı toplantılara yerel birlik

temsiliyeti için başka birini

görevlendirmelidir. Çevrimiçi toplantılarının

raporlarını ekibiyle paylaşmalı, onları da

toplantılara katılım konusunda teşvik

etmelidir.Yerel birliklerindeki SCORP

üyelerini, SCORP e-posta grubunda

 

duyurmalı ve SCORP ile ilgilenen üyelerin e-

posta grubuna üye olmasını sağlamalıdır.

 

g)NORP’un veya NORP asistanının

kendisine sosyal medya, e-mail grubu ya da

telefon aracılığı ile duyurmuş olduğu bir

etkinliği kendi yerel birliği ile paylaşmalıdır.

h)LORP’lar TurkMSIC Genel Kurulu

için 1 Mart, TurkMSIC Kurultayı için ise 1

Eylül’den önce NORP’a yarıyıl raporu

göndermelidir.

i)Dönem Sonu Raporu'nu Eylül,

 

Kasım, Ocak, Mart, Mayıs aylarının 20 - 30 'u

arası doldurmalı ve ulusal takıma iletmelidir.

2.3.4. LORP’ların yaptıkları raporlamalar ve

toplantı katılımları aktifliklerinin

göstergesi kabul edilir. İnaktif yerel birlikler

TurkMSIC İç İşlerinden Sorumlu Başkan

Yardımcısı’na NORP veya görevlendirdiği

asistanı tarafından bildirilir.

Yerel Birlikler aşağıdaki durumlarda inaktif

kabul edilir.

a)Mazeretsiz üst üste iki kez dönem sonu

raporunu zamanında doldurmayan veya 3

tane dönem sonu raporu eksik olan,

b)Her ay ulusal takım tarafından düzenlenen

çevrimiçi toplantıların mazeretsiz üst üste 2

tanesine katılmayan yerel birlikler inaktif

kabul edilir.

c)NORP veya görevlendirdiği asistanı

aktifliği sıkıntıya düşen, aktifliğini kaybetmiş

ve aktifliğini geri kazanmış yerel birlikleri mail

yoluyla takip etmelidir.

d)İnaktif yerel birlikler TurkMSIC İç İşlerinden

Sorumlu Başkan Yardımcısı’na NORP veya

görevlendirdiği asistanı tarafından bildirilir.

e)Aktifliğini kaybetmiş bir yerel birlik;

f)İki kez üst üste online toplantıya katıldığı ve

tüm dönem sonu raporlarını eksiksiz

doldurduğu takdirde aktifliğini geri kazanır.

2.3.5. Yerel birlikler LORP değişiklikleri

konusunda NORP’u bilgilendirmek

durumundadırlar.

3)Küçük Çalışma Grupları

3.1. Küçük Çalışma Kolunun kısaltması

''KÇG''dir ve buradan sonra böyle

kullanılacaktır.

3.2. KÇG’ler SCORP İç Tüzüğündeki “1.4.3

Aktiviteler” kapsamında çalışmalarını

yürütürler.

3.3. KÇG’lerin konusu ve çalışma süresine

ulusal takım karar verir.KÇG Koordinatörleri

SCORP Ulusal Takımı tarafından seçilir.

 

3.4. Koordinatör olmak için TurkMSIC üyesi

olma şartı aranır.

3.5. KÇG’ler ayda en az 1 kez toplanmalı ve

toplantıdan sonra raporunu en az 15 gün

içerisinde NORP’a ulaştırılmalıdır.

3.6. KÇG Koordinatörler her 2 aylık dönemde

NORP’a yaptıklarıyla ilgili rapor sunmalıdır.

3.7. KÇG’ler TurkMSIC dışında bir kişi ya da

kurumla görüşmeden önce NORP’un veya

sorumlu NORP Asistanı’nın onayını almak

zorundadır.

3.8. KÇG Koordinatörleri , görev bitiminden

sonraki 10 gün içerisinde genel bir raporu

NORP’a sunmalıdır.NORP dilerse bu raporu

tüm gönüllülerle paylaşabilir.

3.9. NORP, KÇG Koordinatörlerini haklı

gerekçelerle görevden alabilir.

3.10. KÇG takımını ulusal takım ve KÇG

koordinatörü birlikte seçer. KÇG çalışma

süresi ve konusuna göre takımın üye sayısı

değişebilir.

3.11 Bir dönem içerisinde aşağıda belirtilen

Özel Günler KÇG’leri açılmak zorundadır.

a) 21 Eylül Dünya Barış Günü KÇG

b) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü KÇG

c) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü KÇG

d) 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi

Transfobi Karşıtı Gün KÇG

3.11.2 Özel Gün KÇG’lerin başvuruları

belirtilen özel günlerinden 28 gün önce

açılmalıdır.

3.11.3 Özel Gün KÇG’leri aksi belirtilmedikçe

belirtilen özel günden sonra çalışmalarını

tamamlar.

3.11.4 Özel Gün KÇG’leri bir ulusal takım üyesi

tarafından veya ulusal takım tarafından

seçilecek bir koordinatör tarafından

yürütülür.

4)TurkMSIC SCORP İç Tüzüğü

4.1. Yenilenmesinden ve Tanıtımından

Sorumlu Küçük Çalışma Grubu

 

4.1.1. Belirtilen çalışma grubunun

koordinatörü, Ulusal Takım tarafından

başvuru formu ile seçilir. Takım oluşturmak

ile sorumludur.

4.2.Görevleri,

a)TurkMSIC gönüllülerinden gelen SCORP İç

Tüzüğü önerilerini NORP ve NORP

Asistanları’na iletmek,

b)SCORP İç Tüzüğünde değişiklik yapılması

gereken yerleri saptamak , bunu NORP ve

NORP Asistanları’na iletmek,

c)Tüm tüzük önerilerini rapor halinde 1 Nisan

tarihine kadar sunmak.

5) ÜYELİKLER

5.1. Üye Olma ve Sonlandırma

5.1.1. Tüm yerel birlikteki insan hakları ve

barış alanında çalışma yapmaya gönüllü

olmuş TurkMSIC üyeleri, SCORP e-posta

grubunda duyurularak ya da kendini

duyurarak SCORP’a üye olabilir veya

üyelikten ayrılabilir.

5.2. Aktif Üyelik

5.2.1. Üye yerel birliklerin aktif üye olabilmesi

için, yerellerinde kurultay ve genel kurul

arasında SCORP’la ilgili en az bir aktivite

yapmış olması ve bunun raporlamasını

NORP’a ulaştırmış olması gerekmektedir. Her

ay ulusal takım tarafından düzenlenen

çevrimiçi toplantılara düzenli katılması ve

dönem sonu raporlarının eksiksiz bir şekilde

doldurulmış olması gerekmektedir.

5.3. Pasif Üyelik

5.3.1. Kurultay ve genel kurul arasında

SCORP’la ilgili hiçbir aktivite yapmayan,

mazeretsiz üst üste iki kez dönem sonu

raporunu doldurmayan veya 3 tane dönem

sonu raporu eksik olan, her ay ulusal takım

tarafından düzenlenen çevrimiçi

toplantıların mazeretsiz üst üste 2 tanesine

 

katılmayan yerel birlikler pasif üye olarak

adlandırılır.

5.4. Aktif ve Pasif Üyeliklerin Açıklanması

5.4.1. Aktif veya pasif üye olan yerel birlikler

TurkMSIC Genel Kurulu ve Kurultay’ından en

 

geç 10 gün önce NORP tarafından SCORP e-

posta grubunda açıklanır.

 

5.5. Üyeler Arası İletişim

5.5.1. SCORP üyeleri scorp.turkmsic.net ve

SCORP mail grubu aracılığıyla birbirleriyle

haberleşirler.

5.5.2. Küçük çalışma grupları için ve özel

çalışmalar için ayrı e-posta grupları açılabilir.

5.5.3. SCORP üyeleri Kurultay ve Genel kurul

olmak üzere olağan olarak yılda 2 defa bir

araya gelirler.

5.5.4. SCORP üyeleri ve gönüllüleri,

düzenlenen SCORP Eğitim Kampı, Hekim

Hukuk Platformu gibi organizasyonlarda ve

gerekli gördükleri diğer tarihlerde bir araya

gelebilirler.

5.5.4.1. SCORP Eğitim Kampı imkanlar

dahilinde her yıl en az 1 gece 2 gün olmak

üzere düzenlenir ve tarihi oylama ile

belirlenir. 5.5.4.2. Ev sahipliği başvurusu

başvuru formu ile yapılır.

5.5.4.3. SCORP Eğitim Kampı’nda tartışılacak

konular NORP ve NORP asistanlarının

önderliğinde, ulusal takımın uygun gördüğü

şekilde tüm gönüllülerin düşünceleri göz

önünde bulundurularak belirlenir.

5.5.4.3. Kampın katılımcıları LORP veya LORP

asistanları olmak üzere tüm SCORP

gönülüleridir.

5.5.4.4. Eğitim Kampı koordinatörü ulusal

takım tarafından açılan başvuru

Formu aracılığıyla ulusal takım tarafından

seçilir.

a) Eğitim Kampı koordinatörü görev

süresinin bittiği tarihten sonraki ayın 7’sine

kadar Eğitim Kampı raporunu iletmelidir.

 

b)Eğitim Kampı koordinatörünün görev ve

sorumlulukları ulusal takım tarafından

belirlenir ve başvuru için açılan form

aracılığıyla gönüllülerle paylaşılır.

6)TOPLANTILAR

6.1. Yerel Toplantılar

6.1.1. LORP başkanlığında yapılır.

6.1.2. Ayda en az 1 kez toplanılması önerilir.

6.2. Ulusal Toplantılar

6.2.1. NORP başkanlığında ya da NORP’un

görevlendirdiği bir SCORP üyesi

başkanlığında yapılır.

6.2.2. SCORP yöneticileri ve üyeleri yılda iki

kez TurkMSIC Genel Kurulu ve

Kurultayı’ndaki SCORP ayrılmış

oturumlarında toplanır.

a) Birliğe üye yereller, genel kurul ayrılmış

oturumlarda temsiliyetine özen

göstermelidir.

b) Yerellerin,

ayrılmış oturuma gönderdiği delegelerin en

az yarısı ayrılmış oturuma katılmakla

yükümlüdür.

c)Ulusal yönetici veya görevlendirdiği

herhangi biri ayrılmış oturumlarda yoklama

alarak oturuma katılmayan delegeleri tespit

etmekle yükümlüdür.

d)Ulusal yöneticinin belirlemiş olduğu

ayrılmış oturumların en az üçte ikisine girmek

zorundadır. Aksi durumda ilgili yerelin

aktifliği çalışma kolu yöneticisi tarafından

düşürülür.

6.2.2.1. Ayrılmış oturum gündeminde

aşağıdaki maddeler yer almalıdır:

a) NORP yarıyıl raporunun katılımcılara

sunulması.

b)Her yerel birliğin, yaptığı çalışmalar

hakkında diğer yerel birliklere bilgilendirme

sunumu yapması.

c)SCORP iç tüzüğü değişikliklerinin

 

her aktif üye olan yerel birliğin bir oy hakkı

olacak şekilde oylanması.

6.2.2.2. Bu toplantıda yapılacak oylamalarda

sadece aktif yerel birliklerin oy hakları vardır.

6.2.3. SCORP içerisinde her ay en az 1 kez

çevrimiçi toplantı yapılmaya özen

gösterilmelidir. Bu toplantılara LORP veya

diğer SCORP gönüllüleri katılabilir. Aktif ya da

pasif bütün yerel birliklerin bir oy hakkı

vardır.

6.2.4. Çalışma kolu toplantısı alt komitenin

karar verme merciidir.

6.3. Uluslararası Toplantılar

6.3.1. SCORP’u uluslararası toplantılarda

NORP temsil eder. NORP’un katılamadığı

toplantılarda SCORP’u NORP’un

görevlendirdiği bir TurkMSIC üyesi temsil

eder.

6.3.2. IFMSA SCORP yöneticileriyle IFMSA

Mart ve Ağustos Genel Kurulları olmak üzere

yılda iki kez toplantı yapılır.

6.3.3. TurkMSIC SCORP yöneticileri ve üyeleri

IFMSA Avrupa Bölge Toplantıları’na

(European Regional Meeting – EuRegMe) da

katılabilir.

7)RAPORLAR

7.1. Rapor Formatı

7.1.1. Tüm raporların formatı yazılı olmalıdır.

7.1.2. Tüm raporlar su maddeleri içermek

zorundadır:

a) Raporun başlığı

b) Raporun yazarı

c) Raporun tarihi

d) Raporun özeti

e) Raporun metni

7.2. Çalışma Kolu Raporları

7.2.1. NORP Raporları

7.2.1.1. Konuyla ilgili yönetmelikler SCORP İç

Tüzüğü’nün 2.1.3 maddesinin d, e ve f

bentlerinde bulunmaktadır.

7.2.2. LORP Raporları

 

Konuyla ilgili yönetmelikler SCORP İç

Tüzüğü’nün 2.3.2 ve 2.3.3. maddesinde

bulunmaktadır.

7.3. Rapor İstenebilecek Diğer Durumlar

7.3.1. TurkMSIC Genel Kurulu ve Kurultayı

sırasında ve elektronik ortamda yapılan

toplantılar sonrasında sorumlu kişi tarafından

rapor yazılmalı ve SCORP yöneticileri ile

üyelerinin ulaşabilmesi için

scorp.turkmsic.net adresinden

paylaşılmalıdır.

7.3.2. Toplantı raporları dışında NORP,

TurkMSIC Yönetim Kurulu ve Denetim

Kurulu gerek gördükleri durumda/konuda

SCORP yöneticilerinden ve üyelerinden rapor

isteyebilirler. Rapor istenen kişi raporu

isteyen makamlara/yöneticilere iletmekle

sorumludur.

8) MALİ KONULAR

8.1. SCORP Bütçesi

TurkMSIC bütçesi içerisinde SCORP

aktiviteleri için ayrılan sabit bir bütçe payı

bulunmamaktadır. Ancak SCORP yöneticileri

ve üyeleri gerekli durumlarda TurkMSIC

bütçesinden maddi destek talep edebilirler.

8.2. NORP Bütçesi

NORP, çalışma kolu için yapacağı masraflar

için gerekli durumlarda TurkMSIC bütçesi

içerisinde kendisine ayrılan maddi desteği

talep etme hakkına sahiptir.

9)İÇ TÜZÜK

9.1 İç tüzük Oluşumu

SCORP, iç idaresini sağlamak amacıyla, bir iç

tüzük düzenleyebilir. Bu İç tüzük, TurkMSIC

Tüzük ve İç Tüzüğüne uymalıdır.

Bu düzenlemeler, İnsan Hakları ve Barış

Çalışma Kolu üyesi Yerel Birliklerin

temsilcileri tarafından yapılır.

9.2. İç tüzük Değişiklikleri